วันภาษาไทยแห่งชาติโรงเรียนอนุบาลราชบุรี

วันที่ ๒๙-๓๐ กรกฏาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนอนุบาลราชบุรีได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ให้กับนักเรียนกลุ่ม A และกลุ่ม B โดยมีนางปราณี ทัยคุปต์ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้ ณ อาคารโดมโรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

พิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ ๒๔ กรกฏาคม ๒๕๖๓ คณะผู้บริหาร ครู บุคคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลราชบุรีได้ร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณอาคารโดมโรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ โรงเรียนอนุบาลราชบุรีได้จัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพื่อให้ผู้เรียนได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครูผู้ให้ความรู้และให้การอบรมสั่งสอน โดยมีนางปราณี ทัยคุปต์ ผู้อำนวยการเป็นประธานในพิธี ณ อาคารโดมโรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

แบบสอบถามการกำหนดช่วงเวลาสอนชดเชยระดับประถมศึกษา โรงเรียนอนุบาลราชบุรี ในสถานการการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า

ประกาศโรงเรียนอนุบาลราชบุรี
เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า กระทรวงศึกษาธิการจึงกำหนดวันเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 – 13 พฤศจิกายน 2563 ภาคเรียนที่ 2 วันที่ 1 ธันวาคม 2563 – 9 เมษายน 2564 ดังนั้นเวลาเรียนในปีการศึกษา 2563 จึงไม่ครบตามหลักสูตรในระดับประถมศึกษา โรงเรียนอนุบาลราชบุรีจึงกำหนดสอนชดเชยในภาคเรียนที่ 1 จำนวน 7 วันโดยขอความอนุเคราะห์ผู้ปกครองตอบแบบสอบถามเพื่อเลือกช่วงเวลาในการสอนชดเชยในการเลือกช่วงเวลาในครั้งนี้จะถือมติเสียงส่วนใหญ่ของผู้ปกครองเป็นเกณฑ์ในการจัดการสอนชดเชยตามลิงก์ด้านล่างนี้
https://forms.gle/K6KTKuyC4zmHTenk8