ประการโรงเรียนอนุบาลราชบุรีเรื่องผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โครงการห้องเรียนนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2564

ประกาศผลสอบ-ป1Gifed-642

ให้นักเรียนที่มีรายชื่อ ลำดับที่ ๑ – ๓๐ มารายงานตัวในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องวิชาการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ผู้ที่ไม่มารายงานตัว ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวถือว่า สละสิทธิ์ สำหรับบัญชีรายชื่อสำรอง ทางโรงเรียนจะเรียกมาทดแทนกรณีมีผู้สละสิทธิ์ โดยเรียกเรียงตามลำดับที่ของบัญชีรายชื่อสำรองในประกาศนี้

ประกาศ โรงเรียนอนุบาลราชบุรีเรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔


ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพเศ


ขอให้นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศมารายงานตัว ในวันศุกร์ที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐น. – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องอาเซียน โรงเรียนอนุบาลราชบุรี


กิจกรรมวันมาฆบูชาโรงเรียนอนุบาลราชบุรี

วันศุกร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โรงเรียนอนุบาลราชบุรีได้จัดกิจกรรมวันมาฆบูชา เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมสวดมนต์ เวียนเทียนและปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี ณ อาคารโดมโรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม