งานบริหารโรงเรียน


ชื่อ-สกุล  
นางปราณี   ทัยคุปต์

เกิด  ๑๓ ธันวาคม ๒๕๐๓

บ้านเลขที่  ๒๘ หมู่ ๑๒ ต.คูบัว อ.เมือง จ.ราชบุรี

บิดา-มารดา  

นายอุดม  ตรีสุวรรณ์  สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

นางเปลี่ยน  เต๋งจงดี (ถึงแก่กรรม)

สถานภาพครอบครัว  สมรสกับ นายโสภณ   ทัยคุปต์ (ถึงแก่กรรม) ไม่มีบุตร-ธิดา

ที่อยู่ปัจจุบัน  ๗๐ หมู่ ๑๒ ต.คูบัว  อ.เมือง จ.ราชบุรี

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๑๖                           ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๗ โรงเรียนเมืองราชบุรี  อ.เมือง จ.ราชบุรี

พ.ศ. ๒๕๑๙                           ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ อ.เมือง จ.ราชบุรี

พ.ศ. ๒๕๒๒                           ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา วิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี

พ.ศ. ๒๕๒๔                           ประกาศนียบัตรครูมัธยม (ศึกษาด้วยตนเอง)

พ.ศ. ๒๕๒๗                           ครุศาสตร์บัณฑิต (ค.บ.) วิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี

พ.ศ. ๒๕๓๒                           ครุศาสตร์มหาบัณฑิต (ค.ม.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ

พ.ศ. ๒๕๔๙                           ป.บัณฑิต (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี

การฝึกอบรมหลักสูตรเพิ่มเติม

พ.ศ. ๒๕๕๖                           สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง  สจว.สพฐ. รุ่นที่ ๑

พ.ศ. ๒๕๕๗                           สภาบันพระปกเกล้า สพฐ. รุ่นที่ ๑

ประวัติการรับราชการ

๑๖ มิ.ย. ๒๕๒๓                      ครู ๑ โรงเรียนวัดประเสริฐราษฎร์รังสรรค์วิทยา  อ.เมือง จ.ราชบุรี

๒๘ ก.ย. ๒๕๓๖                     ครูใหญ่โรงเรียนบ้านกล้วย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

๒๐ ส.ค. ๒๕๔๑                     อาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดหนองบัว อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

๒๓ พ.ย. ๒๕๔๒                    อาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดบ้านโพธิ์ อ.เมือง จ.ราชบุรี

๑ ต.ค. ๒๕๔๕                        ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านโพธิ์ อ.เมือง จ.ราชบุรี

๒๔ ธ.ค. ๒๕๔๗                    ผู้อำนวยการโรงเรียน(วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ) โรงเรียนวัดบ้านโพธิ์ อ.เมือง จ.ราชบุรี

๒๖ ต.ค. ๒๕๕๐                     ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำพระ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี

๑๔ พ.ย. ๒๕๕๑                    ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยตะแคง (พรประชานุกูล) อ.เมือง จ.ราชบุรี

๒๖ ก.ย. ๒๕๕๖                     ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยตะแคง (พรประชานุกูล) วิทยฐานะเชี่ยวชาญ อ.เมือง จ.ราชบุรี

๓ พ.ย. ๒๕๕๗                       ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี

๓ ธ.ค. ๒๕๕๘                       ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี