ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน

ปัจจุบันโรงเรียนมีข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนนักเรียน(ข้อมูล ณ วันที่ 10  มิถุนายน 2559) ดังนี้

1)   เขตบริการของโรงเรียน ตำบลหน้าเมือง  การรับนักเรียนเข้าเรียนรับนักเรียนในเขตบริการแล้วจึง ใช้วิธีการจับฉลากสำหรับนักเรียนนอกเขตบริการและเปิดโอกาสให้นักเรียนด้อยโอกาสรวมทั้งเด็กพิเศษได้เข้าเรียนร่วมกับเด็กปกติ

2)  จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน

ระดับชั้น เพศ รวม
ชาย หญิง
อนุบาลปีที่ 1 187 168 355
อนุบาลปีที่ 2 182 172 354
ประถมศึกษาปีที่ 1 203 196 399
ประถมศึกษาปีที่ 2 202 193 395
ประถมศึกษาปีที่ 3 203 183 386
ประถมศึกษาปีที่ 4 239 181 420
ประถมศึกษาปีที่ 5 219 206 425
ประถมศึกษาปีที่ 6 198 194 392
อนุบาลปีที่ 1/EP 14 16 30
อนุบาลปีที่ 2/EP 11 20 31
ประถมศึกษาปีที่ 1/EP 35 24 59
ประถมศึกษาปีที่ 2/EP 28 32 60
ประถมศึกษาปีที่ 3/EP 30 29 59
ประถมศึกษาปีที่ 4/EP 30 31 61
ประถมศึกษาปีที่ 5/EP 20 24 44
ประถมศึกษาปีที่ 6/EP 32 17 50
รวมจำนวนนักเรียนทั้งหมด 1,833 1,686 3,519

หมายเหตุ   จำนวนนักเรียนต่อห้อง (เฉลี่ย)                   44  คน  (81  ห้องเรียน)