โครงการส่งเสริมการคัดลายมือผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันศุกร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ร่วมโครงการส่งเสริมการคัดลายมือผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ค่ายพุทธบุตรสายชั้นป.๔

วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ นางปราณี ทัยคุปต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรีเป็นประธานเปิดโครงการเข้าค่ายพุทธบุตร ของสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

วันปิยมหาราช ๒๕๖๓

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนอนุบาลราชบุรีได้จัดพิธีวางพวงมาลาหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราชพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล IEP

วันเสาร์ที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนอนุบาลราชบุรีได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล IEP ณ อาคารสมาคมฯ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

“เกษียณวาร กตัญญุตา บูชาครู”

วันพุธที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ โรงเรียนอนุบาลราชบุรีจัดงาน “เกษียณวาร กตัญญุตา บูชาครู” เพื่อให้บุคลากรและนักเรียนได้แสดงความกตัญญูต่อคณะครูที่เกษียณในปีการศึกษา ๒๕๖๓ จำนวนทั้งหมด ๑๖ ท่าน ณ อาคารโดมโรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

โครงการตู้ปันนมอนุบาลสุขใจ โดยสมาคมผู้ปกครองและครู

วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ โรงเรียนอนุบาลราชบุรีร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ได้จัดโครงการ ตู้ปันนมอนุบาลสุขใจและโครงการพัฒนาจิตสำนึกเพื่อรู้เท่าทันปัจจัยเสี่ยงจากบุหรี่และสุรา โดยได้รับเกียรติจาก นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ ณ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

โครงการพัฒนาจิตสำนึกเพื่อรู้เท่าทันปัจจัยเสี่ยงจากบุหรี่และสุรา

วันอังคารที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี ได้จัดโครงการพัฒนาจิตสำนึกเพื่อรู้เท่าทันปัจจัยเสี่ยงจากบุหรี่และสุรา ณ อาคารสมาคมผู้ปกครองโรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

พิธีเปิดสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

วันพุธที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี ได้ทำพิธีเปิดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยได้รับเกียรติจากนางปราณี ทัยคุปต์ ผู้อำนวยการเป็นประธานในพิธีเปิดครั้งนี้ ณ อาคารโดม โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมวันแม่โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

วันอังคารที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนอนุบาลราชบุรีได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ณ เวทีเกียรติยศ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม